Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 24 augustus 2023

AKKOORD MET ONZE WETTELIJKE VOORWAARDEN

Wij zijn Rhino Media Company nv ("Bedrijf", "wij", "ons", "onze"), een bedrijf geregistreerd in België te Lambrechtshoekenlaan 161/7, 2170 - Merksem, België 2170.

Wij beheren de website https://letsconnect.be (de "Site"), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar deze wettelijke voorwaarden (de "Wettelijke voorwaarden") (gezamenlijk de "Services").

U kunt contact met ons opnemen per telefoon op (+32)92771717, per e-mail op info@letsconnect.be of per post naar Lambrechtshoekenlaan 161/7, 2170 - Merksem, België 2170, België.

Deze juridische voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u"), en Rhino Media Company nv, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. U stemt ermee in dat u door uw toegang tot de Diensten alle Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

deze juridische voorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

We zullen u vooraf op de hoogte stellen van geplande wijzigingen in de Services die u gebruikt. De gewijzigde Wettelijke voorwaarden worden van kracht na publicatie of na kennisgeving via info@letsconnect.be, zoals vermeld in het e-mailbericht. Door gebruik te blijven maken van de Services na de ingangsdatum van de wijzigingen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.

gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.

Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze verblijven (over het algemeen jonger dan 18 jaar), moeten toestemming hebben van en onder rechtstreeks toezicht staan van hun ouder of voogd om de Services te gebruiken. Als je minderjarig bent, moet je je ouder of voogd deze Wettelijke voorwaarden laten lezen en ermee akkoord laten gaan voordat je gebruikmaakt van de

Diensten.

We raden u aan een kopie van deze juridische voorwaarden af te drukken voor uw administratie.

INHOUDSOPGAVE

1. ONZE DIENSTEN

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3. VERTEGENWOORDIGINGEN VAN GEBRUIKERS

4. GEBRUIKERSREGISTRATIE

5. AANKOPEN EN BETALING

6. ANNULEREN

7. VERBODEN ACTIVITEITEN

8. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

9. LICENTIE BIJDRAGEN

10. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

11. SOCIALE MEDIA

12. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

13. DIENSTENBEHEER

14. PRIVACYBELEID

15. INBREUKEN OP AUTEURSRECHTEN

16. TERMIJN EN BEËINDIGING

17. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

18. TOEPASSELIJK RECHT

19. GESCHILLENBESLECHTING

20. CORRECTIES

21. DISCLAIMER

22. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

23. VRIJWARING

24. GEBRUIKERSGEGEVENS

25. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

26. DIVERSEN

27. CONTACT

1. ONZE DIENSTEN
De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Services is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig,
personen die ervoor kiezen om toegang te verkrijgen tot de Services vanaf andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Onze intellectuele eigendom
Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Services, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen in de Services (gezamenlijk de "Inhoud"), evenals de handelsmerken, servicemerken en logo's die hierin zijn opgenomen (de "Merken").
(de "Merken").
Onze Inhoud en Merken worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie) en verdragen in de Verenigde Staten en over de hele wereld.
De Inhoud en Merken worden geleverd in of via de Services "AS IS", uitsluitend voor uw interne zakelijke doeleinden.
Uw gebruik van onze Services
Op voorwaarde dat je deze Wettelijke voorwaarden naleeft, inclusief het gedeelte "VERBODEN ACTIVITEITEN" hieronder, verlenen we je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:
toegang te krijgen tot de Diensten; en
een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen.
uitsluitend voor uw interne bedrijfsdoeleinden.
Behalve zoals uiteengezet in dit artikel of elders in onze Juridische voorwaarden, mag geen enkel deel van de Services en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
Als u gebruik wilt maken van de Services, Inhoud of Merken op een andere manier dan uiteengezet in dit gedeelte of elders in onze Juridische voorwaarden, richt uw verzoek dan aan: info@letsconnect.be. Als we u ooit toestemming verlenen om een deel van onze Services of Inhoud te publiceren, reproduceren of publiekelijk weer te geven, moet u ons identificeren
identificeren als de eigenaars of licentiegevers van de Services, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat een copyright- of eigendomsvermelding verschijnt of zichtbaar is bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze Inhoud.
Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in en op de Services, Inhoud en Merken.
Elke inbreuk op deze Intellectuele Eigendomsrechten vormt een wezenlijke inbreuk op onze Juridische Voorwaarden en uw recht om onze Services te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd.
Uw inzendingen en bijdragen
Lees dit artikel en het artikel "VERBODEN ACTIVITEITEN" zorgvuldig door voordat u onze Services gebruikt om inzicht te krijgen in de (a) rechten die u ons geeft en (b) verplichtingen die u hebt wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de Services.
Inzendingen: Door ons rechtstreeks een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Diensten ("Inzending") te sturen, gaat u ermee akkoord alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Inzending aan ons over te dragen. U gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van deze inzending en het recht hebben om deze onbeperkt te gebruiken en
verspreiden voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u.
Bijdragen: De Services kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten waarbij u inhoud en materialen kunt creëren, indienen, plaatsen, weergeven, verzenden, publiceren, verspreiden of uitzenden naar ons of via de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot
tekst, geschriften, video, audio, foto's, muziek, afbeeldingen, opmerkingen, beoordelingen, beoordelingssuggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal ("Bijdragen"). Elke Inzending die openbaar wordt gemaakt, wordt ook behandeld als een Bijdrage.
U begrijpt dat Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Services en mogelijk via websites van derden.
Wanneer u Bijdragen plaatst, verleent u ons een licentie (inclusief het gebruik van uw naam, handelsmerken en logo's): Door het plaatsen van bijdragen verleent u ons een onbeperkt, onbegrensd, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie om: te gebruiken, kopiëren, reproduceren,
te distribueren, te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, opnieuw te titelen, op te slaan, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, opnieuw te formatteren, te vertalen, uittreksels te maken (geheel of gedeeltelijk) en uw Bijdragen te exploiteren (inclusief, maar niet beperkt tot, uw afbeelding, naam en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, publicitair of anderszins, om afgeleide werken voor te bereiden of
op te nemen in andere werken, uw Bijdragen, en om sublicenties te verlenen voor de licenties verleend in deze paragraaf. Ons gebruik en distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.
Deze licentie omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, zoals van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt.
U bent verantwoordelijk voor wat u post of uploadt: Door inzendingen naar ons te sturen en/of Bijdragen te plaatsen via enig deel van de Services of Bijdragen toegankelijk te maken via de Services door je account via de Services te koppelen aan een van je sociale netwerkaccounts, bevestig je:bevestigen dat u onze "VERBODEN ACTIVITEITEN" hebt gelezen en ermee akkoord gaat en dat u geen inzendingen zult plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden via de Services en geen Bijdragen zult plaatsen die illegaal, intimiderend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, intimiderend, beledigend, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, vals, onnauwkeurig, misleidend of misleidend zijn.
persoon of groep, seksueel expliciet, vals, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend is;
voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand te doen van alle morele rechten op een dergelijke Inzending en/of Bijdrage;
garanderen dat dergelijke inzendingen en/of bijdragen origineel van u zijn of dat u de nodige rechten en licenties hebt om dergelijke inzendingen en/of bijdragen in te dienen en dat u volledig bevoegd bent om ons de bovengenoemde rechten met betrekking tot uw inzendingen en/of bijdragen te verlenen; en
garandeert en verklaart dat uw inzendingen en/of Bijdragen geen vertrouwelijke informatie vormen.
U bent als enige verantwoordelijk voor uw inzendingen en/of bijdragen en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te vergoeden voor alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw inbreuk op (a) deze paragraaf, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden, of (c) de toepasselijke wetgeving.
We kunnen uw Inhoud verwijderen of bewerken: Hoewel wij niet verplicht zijn om Bijdragen te controleren, hebben wij het recht om Bijdragen te verwijderen of te bewerken op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dergelijke Bijdragen schadelijk zijn of in strijd zijn met deze Wettelijke Voorwaarden. Als we dergelijke Bijdragen
dergelijke Bijdragen, kunnen we ook uw account opschorten of uitschakelen en u aangeven bij de autoriteiten.
Inbreuk op auteursrecht
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Services inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, raadpleeg dan onmiddellijk het onderstaande gedeelte "Inbreuken op auteursrechten".


3. VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER
Door de Services te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig is; (2) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaaft en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk bijwerkt als dat nodig is; (3) u de juridische capaciteit hebt en ermee instemt om te voldoen
(4) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont, of, indien u minderjarig bent, toestemming van uw ouders hebt om de Services te gebruiken; (5) u zich geen toegang tot de Services zult verschaffen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u de Services niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; (7) u de Services niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
(7) uw gebruik van de Services niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.
Als je informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om je account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Services (of een deel daarvan) te weigeren.

4. GEBRUIKERSREGISTRATIE
U dient zich mogelijk te registreren om gebruik te kunnen maken van de Services. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is,
obsceen of anderszins verwerpelijk is.

5. AANKOPEN EN BETALING
Wij accepteren de volgende betalingsvormen:
- Visa
- Mastercard
- Belfius
- KBC
Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je doet via de Services. Je stemt er verder mee in om account- en betalingsgegevens, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.
transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Er wordt omzetbelasting toegevoegd aan de prijs van aankopen als wij dat nodig achten. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen worden gedaan in euro's.
Je gaat ermee akkoord alle kosten te betalen tegen de dan geldende prijzen voor je aankopen en eventuele verzendkosten, en je machtigt ons om dergelijke bedragen bij het plaatsen van je bestelling in rekening te brengen bij de door jou gekozen betalingsprovider. Als voor uw bestelling terugkerende kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in dat wij uw betaalwijze
betalingsmethode op terugkerende basis aan te rekenen zonder dat wij uw voorafgaande goedkeuring voor elke terugkerende betaling nodig hebben, totdat u de desbetreffende bestelling annuleert. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we de betaling al hebben aangevraagd of ontvangen.
We behouden ons het recht voor om bestellingen die via de Services zijn geplaatst, te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde
hetzelfde facturerings- of verzendadres. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

6. ANNULERING
Alle aankopen worden niet terugbetaald. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment annuleren door in te loggen op uw account. Uw opzegging wordt van kracht aan het einde van de huidige betaalde termijn.
Als je niet tevreden bent met onze diensten, stuur dan een e-mail naar info@letsconnect.be of bel ons op (+32)92771717.

7. VERBODEN ACTIVITEITEN
U mag de Services niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Services beschikbaar stellen. De Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve als deze specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.
Als gebruiker van de Services stem je ermee in om niet:
Systematisch gegevens of andere inhoud van de Services op te halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
Ons en andere gebruikers op te lichten, te bedriegen of te misleiden, in het bijzonder in pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
Beveiligingsfuncties van de Services omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Services en/of de Inhoud daarin.
Ons en/of de Services in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden, naar onze mening.
Informatie verkregen via de Services niet gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
Misbruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
De Services gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving.
Niet deelnemen aan ongeoorloofde framing van of linken naar de Services.
Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of pogen te uploaden of te verzenden), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Services door een partij belemmert of het gebruik, de functies of de functies van de Services wijzigt, beperkt, verstoort, verandert of
interfereert met het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Services.
Zich niet inlaten met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
Het auteursrecht of andere eigendomsrechten van Inhoud verwijderen.
Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
Geen materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als
"spyware" of "mechanismen voor passieve verzameling" of "pcms").
De Services of de netwerken of services die met de Services zijn verbonden, hinderen, verstoren of onnodig belasten.
Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Services aan u, lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
Proberen maatregelen van de Services te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Services of een deel van de Services te voorkomen of te beperken.
De software van de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code, te kopiëren of aan te passen.
Behalve voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, de software die deel uitmaakt van de Services, niet ontcijferen, decompileren, demonteren of onderwerpen aan reverse engineering.
Met uitzondering van wat het resultaat kan zijn van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of distribueren, met inbegrip van maar niet beperkt tot spiders, robots, sjoemelprogramma's, scrapers of offline lezers die toegang krijgen tot de Services, of ongeautoriseerde scripts of andere software gebruiken of lanceren.
Geen aankoopagent of inkoper gebruiken om aankopen te doen via de Services.
Ongeoorloofd gebruik maken van de Services, waaronder het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
Het gebruiken van de Services als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of het anderszins gebruiken van de Services en/of de Inhoud voor een inkomstengenererende inspanning of commerciële onderneming.

8. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN
De Services kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, over te brengen, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden naar ons of op de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot
beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Services en via websites van derden. Als zodanig kunnen bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wanneer u bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat:
Het maken, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen geen inbreuk maakt en zal maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van derden.
U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Services en andere gebruikers van de Services te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt beoogd door de Services en deze Juridische voorwaarden.
U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om de opname en het gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Services en deze Juridische voorwaarden.
deze Wettelijke Voorwaarden.
Uw Bijdragen zijn niet vals, onjuist of misleidend.
Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
Met uw Bijdragen wordt niemand belachelijk gemaakt, bespot, kleineerd, geïntimideerd of misbruikt.
Uw Bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische betekenis van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van personen te bevorderen.
Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving of regels.
Uw Bijdragen schenden niet de privacy- of publicatierechten van derden.
Uw bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken niet naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Juridische voorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Services dat in strijd is met het voorgaande, is in strijd met deze Juridische voorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Services te gebruiken.

9. LICENTIE BIJDRAGEN
Door uw Bijdragen te plaatsen op enig deel van de Services of Bijdragen toegankelijk te maken voor de Services door uw account van de Services te koppelen aan een van uw accounts voor sociale netwerken, verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om, ons een onbeperkt, onbeperkt,
onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, retititelen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksels (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van dergelijke
Bijdragen (inclusief, zonder beperking, uw beeld en stem) voor elk doel, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en verlenen en autoriseren van sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle media
formaten en via alle mediakanalen.
Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of nog ontwikkeld zal worden, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele
U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen en u garandeert dat er niet anderszins morele rechten op uw Bijdragen zijn ingeroepen.
Wij doen geen aanspraak op het eigendom van uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de
Diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Diensten en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.
We hebben het recht, naar eigen en absolute goeddunken, (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties in de Services te plaatsen; en (3) bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook vooraf te screenen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. We hebben
geen verplichting om uw Bijdragen te controleren.

10. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN
We kunnen u gebieden op de Services bieden om beoordelingen of waarderingen achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u voldoen aan de volgende criteria: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of grof, racistisch, beledigend of haatdragend taalgebruik bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen beledigende, racistische, beledigende of haatdragende taal bevatten.
taal; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag niet verbonden zijn aan concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de kwaliteit van de beoordeling.
(6) u mag geen conclusies trekken over de rechtmatigheid van gedrag; (7) u mag geen onjuiste of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen positieve of negatieve beoordelingen te plaatsen.
We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om recensies te screenen of recensies te verwijderen, zelfs als iemand recensies verwerpelijk of onnauwkeurig vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze partners.
partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor recensies of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit recensies. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om de recensie te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, op welke wijze dan ook te verzenden, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.
alle inhoud met betrekking tot de recensie weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.

11. SOCIALE MEDIA
Als onderdeel van de functionaliteit van de Diensten kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij derde dienstverleners (elk dergelijk account, een "Account van derden") door hetzij: (1) uw inloggegevens voor het Account van derden via de Diensten te verstrekken; of (2) ons toe te staan toegang te krijgen tot uw Account van derden, zoals is toegestaan onder de toepasselijke voorwaarden die uw gebruik van elk Account van derden regelen. U verklaart en garandeert dat u gerechtigd bent om uw inloggegevens voor het Account van derden aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw Account van derden, zonder schending door u van enige van de voorwaarden en bepalingen die uw gebruik van het toepasselijke Account van derden regelen, en zonder ons te verplichten enige vergoedingen te betalen of ons onderworpen te maken aan enige gebruikslimieten opgelegd door de derde dienstverlener van het Account van derden. Door ons toegang te verlenen tot enig Account van derden, begrijpt u dat (1) we toegang kunnen krijgen tot, beschikbaar kunnen maken en kunnen opslaan (indien van toepassing) alle inhoud die u aan het Account van derden heeft verstrekt en opgeslagen (de "Inhoud van het Sociale Netwerk"), zodat deze beschikbaar is via de Diensten via uw account, inclusief, maar niet beperkt tot, vriendenlijsten en (2) we aanvullende informatie kunnen indienen bij en ontvangen van uw Account van derden voor zover u hiervan op de hoogte wordt gesteld wanneer u uw account aan het Account van derden koppelt. Afhankelijk van de gekozen Accounts van derden en afhankelijk van de privacy-instellingen die u heeft ingesteld in dergelijke Accounts van derden, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u plaatst op uw Accounts van derden beschikbaar zijn via uw account op de Diensten. Houd er rekening mee dat als een Account van derden of bijbehorende dienst niet meer beschikbaar is of onze toegang tot dat Account van derden wordt beëindigd door de derde dienstverlener, de Inhoud van het Sociale Netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is via de Diensten. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de Diensten en uw Accounts van derden te verbreken. Houd er rekening mee dat uw relatie met de derde dienstverleners die verband houden met uw Accounts van derden uitsluitend wordt beheerst door uw overeenkomst(en) met dergelijke derde dienstverleners. We doen geen moeite om enige Inhoud van het Sociale Netwerk te beoordelen voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige Inhoud van het Sociale Netwerk. U erkent en stemt ermee in dat we toegang kunnen krijgen tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een Account van derden en uw contactenlijst die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend met het doel u te identificeren en op de hoogte te stellen van die contacten die zich ook hebben geregistreerd voor het gebruik van de Diensten. U kunt de verbinding tussen de Diensten en uw Accounts van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die via een dergelijk Account van derden op onze servers is verkregen, te verwijderen, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die met uw account worden geassocieerd.

12. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN
De Diensten kunnen links naar andere websites ("Websites van derden") bevatten of u kunt via de Site naar andere websites worden verwezen, evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke Websites van derden en Inhoud van derden worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid door ons, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige Websites van derden die via de Diensten worden bezocht of enige Inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd is vanaf de Diensten, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, beledigendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidslijnen van, of opgenomen in de Websites van derden of de Inhoud van derden. Opname van, koppeling naar of toestaan van het gebruik of de installatie van enige Websites van derden of enige Inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons in. Als u besluit om de Diensten te verlaten en toegang te krijgen tot de Websites van derden of om enige Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en u dient zich ervan bewust te zijn dat deze Juridische Voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen te beoordelen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Diensten of met betrekking tot enige toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Diensten. Eventuele aankopen die u doet via Websites van derden zullen worden gedaan via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij worden gedaan. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op Websites van derden worden aangeboden, niet onderschrijven en u houdt ons vrij van schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien houdt u ons vrij van verliezen die u lijdt of schade die u wordt toegebracht met betrekking tot of als gevolg van enige Inhoud van derden of enig contact met Websites van derden.

13. BEHEER VAN DE DIENSTEN
We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Diensten te controleren op schendingen van deze Juridische Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die naar ons oordeel de wet of deze Juridische Voorwaarden overtreedt, inclusief, maar niet beperkt tot, het melden van dergelijke gebruiker aan rechtshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, de beschikbaarheid van uw Bijdragen te beperken of te beëindigen (voor zover technisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving, of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen te verwijderen van de Diensten of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de Diensten beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendom te beschermen en het juiste functioneren van de Diensten te vergemakkelijken.

14. PRIVACYBELEID
We hechten belang aan gegevensprivacy en -beveiliging. Door de Diensten te gebruiken, stemt u in met de bepalingen van ons Privacybeleid zoals gepost op de Diensten, dat deel uitmaakt van deze Juridische Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de Diensten worden gehost in België. Als u toegang krijgt tot de Diensten vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van toepasselijke wetten in België, dan geeft u door uw voortgezette gebruik van de Diensten toestemming om uw gegevens over te dragen naar België en deze te verwerken in België.

15. AUTEURSRECHTSCHENDINGEN
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is via de Diensten inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, meld dit dan onmiddellijk aan ons via de verstrekte contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het materiaal heeft geplaatst of opgeslagen dat in de Kennisgeving wordt vermeld. Wees ervan op de hoogte dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schadevergoeding als u materiële onjuistheden vermeldt in een Kennisgeving. Als u dus niet zeker weet of materiaal dat zich op of gekoppeld aan de Diensten bevindt inbreuk maakt op uw auteursrecht, overweeg dan eerst om contact op te nemen met een advocaat.

16. DUUR EN BEËINDIGING
Deze Juridische Voorwaarden blijven volledig van kracht en effect zolang u de Diensten gebruikt. ZONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), VOOR IEDERE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INBREUK OP EEN VAN DE REPRESENTATIES, GARANTIES OF VERBONDEN DIE IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGEL ZIJN VERMELD. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEEFT GEPLAATST OP ELK MOMENT VERWIJDEREN, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, bent u verboden zich te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het zoeken naar civiele, strafrechtelijke en injunctieve maatregelen.

17. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Diensten op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We hebben echter geen verplichting om enige informatie op onze Diensten bij te werken. We zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Diensten. We kunnen niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen te maken krijgen met hardware-, software- of andere problemen of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Diensten, waardoor onderbrekingen, vertragingen of fouten kunnen optreden. We behouden ons het recht voor om de Diensten op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten tijdens eventuele downtime of stopzetting van de Diensten. Niets in deze Juridische Voorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Diensten te onderhouden en te ondersteunen of om enige correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

18. TOEPASSELIJK RECHT
Deze Juridische Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gebruikelijke woonplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, heeft u bovendien de bescherming die aan u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet in uw land van verblijf. Rhino Media Company nv en uzelf gaan beiden akkoord om zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze Juridische Voorwaarden te verdedigen in België of in het EU-land waarin u woont.

19. GESCHILLENBESLECHTING
Informele onderhandelingen Om de afhandeling te versnellen en de kosten van elk geschil, controverse of vordering met betrekking tot deze Juridische Voorwaarden (ieder een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") gebracht door u of ons (individueel een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen"), gaan de Partijen ermee akkoord om eerst te proberen elk Geschil (behalve die Geschillen uitdrukkelijk hieronder vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat zij arbitrage initiëren. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

Bindende arbitrage Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de Partijen bij deze Juridische Voorwaarden zal worden beslecht door een scheidsrechter die zal worden gekozen in overeenstemming met de Arbitrage- en interne regels van het Europees Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage, dat zijn zetel heeft in Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat het verzoek om arbitrage wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule als aanvaarding wordt beschouwd. De plaats van arbitrage zal Antwerpen, België zijn. De taal van de procedure zal het Nederlands zijn. Toepasselijke regels van materieel recht zullen het recht van België zijn.

Beperkingen De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid voor enig geschil om te worden beslecht op basis van een collectieve vordering of om collectieve vorderingsprocedures te gebruiken; en (c) is er geen recht of bevoegdheid voor enig geschil om te worden ingesteld in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het algemene publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderhevig zijn aan de bovenstaande bepalingen inzake informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) Geschillen die gericht zijn op handhaving of bescherming, of betrekking hebben op de geldigheid van enig intellectueel eigendomsrecht van een Partij; (b) Geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering om een voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen de Partijen geen arbitrage kiezen voor enig geschil dat binnen dat deel van deze bepaling valt dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, en dergelijke Geschillen worden beslist door een bevoegde rechterlijke instantie binnen de hierboven vermelde jurisdicties, en de Partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

20. CORRECTIES
Er kunnen gegevens op de Diensten staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevatten, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

21. DISCLAIMER
DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VOOR UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN; DAT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF DAT DE KWALITEIT VAN ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE DIENSTEN AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN WIJ GEEN GARANTIE GEVEN VOOR ENIGE INFORMATIE OF ADVIES DIE U HEEFT VERKREGEN VIA DE DIENSTEN OF ENIGE RESULTATEN DIE U KRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE DIENSTEN EN ALLE AANVERWANTE SOFTWARE EN TECHNOLOGIE, DOWNLOADS OF ANDERE VERKREGEN INHOUD OP UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO GEBRUIKT EN DAT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIT UIT DERGELIJK GEBRUIK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN LATEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

22. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, NOCH ONZE DIRECTEURS, WERKNEMERS, PARTNERS, AGENTEN, LEVERANCIERS OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN WINST, GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT (i) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN; (ii) ENIG GEDRAG OF INHOUD VAN ENIGE DERDE PARTIJ OP DE DIENSTEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, ENIGE DEFAMATOIRE, BELEDIGENDE OF ILLEGALE INHOUD VAN DERDEN; (iii) ENIGE INHOUD VERKREGEN VAN DE DIENSTEN; OF (iv) ONBEVOEGDE TOEGANG, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF INHOUD, ONGEACHT OF GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHT (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID IS IN DE MAXIMALE MATE DIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET WORDT TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID OF VOOR ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE WETTELIJK NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

23. VRIJWARING
U gaat ermee akkoord om ons, onze gelieerde ondernemingen, licentiegevers en serviceproviders, en onze en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten, partners en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, kosten, procedures, kosten, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw gebruik van de Diensten, (ii) enige claim van een derde partij dat uw gebruik van de Diensten in strijd is met toepasselijk recht of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij (inclusief inbreuk op intellectuele eigendomsrechten), (iii) uw Bijdragen aan de Diensten, of (iv) enige andere schending door u van deze Juridische Voorwaarden.

24. TITELS EN KOPPEN
De titels en koppen van de verschillende secties in deze Juridische Voorwaarden zijn alleen bedoeld voor het gemak van verwijzing en zullen de betekenis of interpretatie van deze Juridische Voorwaarden niet beïnvloeden.

25. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze Juridische Voorwaarden, inclusief enige wettelijke kennisgevingen en openbaarmakingen die op de Diensten zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel schriftelijk als mondeling, tussen u en ons met betrekking tot de Diensten.

26. UW FEEDBACK
We waarderen uw feedback. Neem contact met ons op om ons op de hoogte te stellen van eventuele fouten in de Diensten, suggesties, vragen of andere opmerkingen via de contactgegevens die worden verstrekt op de Diensten.

27. CONTACTGEGEVENS
Als u vragen heeft over deze Juridische Voorwaarden, neem dan contact met ons op via e-mail op info@letsconnect.be of per post op Lambrechtshoekenlaan 161/7, 2170 - Merksem, België 2170, België.